%> Vietfracht

 

Thông báo thay đổi Tổng giám đốc (01/07/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự

Bảng cung cấp thông tin người liên quan

Thay đổi người Ủy quyền công bố thông tin (03/06/2024)

Ủy quyền Công bố thông tin

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng  (03/06/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự

Bảng cung cấp thông tin người liên quan

Giải trình chậm Công bố thông tin Đăng ký kinh doanh Công ty (17/05/2024)

Giải trinh chậm Công bố thông tin

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty (06/05/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự

Bảng cung cấp thông tin người liên quan

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1.2024 (26/04/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.2024

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Q1.2024

Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2024 (26/04/2024)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2024

Giải trình chênh lệch BCTC riêng Quý 1.2024

Thông báo thay đổi thành viên ban kiểm soát (23/04/2024)

Thông báo thay đổi nhân sự

Bảng cung cấp thông tin người liên quan

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (23/04/2024)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2023 (15/04/2024)

Báo cáo thường niên năm 2023

Đơn đề cử Ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiềm kỳ 2021 - 2026 (10/04/2024)

 Đơn đề cử ông Nguyễn Đặng Việt Trung tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiềm kỳ 2021 - 2026

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đặng ký doanh nghiệp (02/04/2024)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đặng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Thông báo mời hợp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (01/04/2024)

Thư mời họp và chương trình ĐHĐCĐ 2024

Báo cáo KQHĐKD 2023 và kế hoạch 2024

Báo cáo Hội đồng quản trị

Báo cáo Ban kiểm soát

Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung BKS 2024

Các tờ trình

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 (29/03/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (29/03/2024)

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Giải trình chênh lệch báo cáo riêng năm 2023

Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Ông Kiều Mạnh Hùng (25/03/2024)

Đơn từ nhiệm TV BKS ông Kiều Mạnh Hùng

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (05/03/2024)

Thông báo gửi Quý cổ đồng Công ty CP vận tải và thuê tàu

Thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Nghị quyết HĐQT V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (05/03/2024)

Nghị quyết HĐQT V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2023 (30/01/2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2023

Báo cáo tài chính riêng Q4.2023 (30/01/2024)

Báo cáo tài chính riêng Q4.2023

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4.2023 (30/01/2024)

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4.2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (30/01/2024)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Phụ lục 01 - Người liên quan

Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH MTV Vietftacht Hà Nội tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam (25/01/2024)

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam

Thông báo về việc thanh lý hợp đồng với đơn vị kiểm toán cũ và ký hợp đồng kiểm toán mới cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (22/12/2023)

Nghị quyết HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

Hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

Thông báo Quyết định thay đổi nhận sự (01/11/2023)

Quyết định 22/2023/QĐ-VFR ngày 01/11/2023 V/v: Miễn nhiệm cán bộ

Quyết định 24/2023/QĐ-VFR ngày 01/11/2023 V/v: Tiếp nhận và Bổ nhiệm cán bộ

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2023 (30/10/2023)

BCTC Hợp nhất Quý 3.2023

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3.2023 (30/10/2023)

BCTC Công ty mẹ Quý 3.2023

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3.2023 (30/10/2023)

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3.2023

Nghị quyết thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty (11/10/2023)

Nghị quyết HĐQT V/v Kiện toàn nhân sự công ty (23/09/2022)

- Nghị quyết HĐQT về việc kiện toàn nhân sự công ty

- Quyết đinh thay đổi nhân sự

Nghị quyết HĐQT V/v kiện toàn nhân sự tại công ty (29/08/2022)

Nghị quyết V/v kiện toàn nhân sự

Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2022 (29/08/2022)

BCTC Hợp nhất bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 (29/08/2022)

BCTC riêng bán niên năm 2022

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022 (29/08/2022)

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 (29/07/2022)

- BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 (29/07/2022)

- BCTC Riêng Quý 2 năm 2022

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 (29/07/2022)

- Giải trình BCTC Quý 2 năm 2022

Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 (29/07/2022)

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Công bố danh sách cổ đông lớn (30/06/2022)

-Danh sách cổ đông lớn

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 (27/06/2022)

-Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (28/4/2022)

-Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 (28/4/2022)

-BCTC hợp nhất Q1 năm 2022

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 (28/4/2022)

-BCTC riêng Q1 năm 2022

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 (28/04/2022)

-Giải trình chênh lệch BCTC Q1 năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021 (19/04/2022)

-Báo cáo thường niên 2021

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2022 (5/4/2022)

-Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021 (31/03/2022)

-BCKT hợp nhất năm 2021

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2021 (31/03/2022)

-BCKT riêng năm 2021

Công bố thông tin giải trình chênh lệch (31/03/2022)

-Thông tin giải trình chênh lệch

Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(17/03/2022)

-Thông báo ngày đăng ký

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (10/3/2022)

-Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 (28/01/2022)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q4 năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 (28/01/2022)

-Báo cáo tài chính riêng Q4 năm 2021

Giải trình chênh lệch quý 4 năm 2021 (28/01/2022)

-Giải trình chênh lệch Q4 năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (26/01/2022)

-Báo cáo tình hình quản trị công ty

Công bố thông tin bổ nhiệm cán bộ (23/11/2021)

-Bổ nhiệm cán bộ

Quyết định ban hành sơ đồ tổ chức sửa đổi (8/11/2021)

-Sơ đồ tổ chức sửa đổi

Công bố thông tin giải trình chênh lệch (28/10/2021)

-Thông tin giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 (28/10/2021)

-Báo cáo tài chính riêng quý 3 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 (28/10/2021)

-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên 2021 (27/08/2021)

-Báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên 2021

Báo cáo kiểm toán riêng bán niên 2021 (27/08/2021)

-Báo cáo kiểm toán riêng bán niên 2021

Gải trình chênh lệch báo cáo tài chính bán niên 2021 (27/08/2021)

-Giải trình chênh lêch báo cáo tài chính

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (30/07/2021)

-Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 năm 2021(30/07/2021)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q2

Báo cáo tài chính riêng Q2 năm 2021(30/07/2021)

-Báo cáo tài chính riêng Q2

Công bố thông tin giải trình chênh lệch Q2 2021 (30/07/2021)

-Thông tin giải trình chênh lệch Q2

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty (30/06/2021)

-Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Quyết định miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng (04/06/2021)

-Quyết định miễn nhiệm

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2021 (29/04/2021)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2021

Báo cáo tài chính riêng Q1 2021 (29/04/2021)

-Báo cáo tài chính riêng Q1 2021

Giải trình chênh lệch BCTC Q1 2021 (29/04/2021)

-Công bố giải trình chênh lệch BCTC

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021)

-Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(28/04/2021)

-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Cung cấp thông tin công bố thành viên mới của HĐQT (28/04/2021)

-Bản thông tin thành viên HĐQT

Báo cáo thường niên 2020 (22/04/2021)

-Báo cáo thường niên 2020

Công bố thông tin giải trình chênh lệch (08/04/2021)

-Thông tin giải trình chênh lệch

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (08/04/2021)

-Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (04/07/2021)

-Thư mời và thông báo ứng cử, đề cử

-Giấy ủy quyền

-Đơn đề cử, ứng cử

-Sơ yếu lý lịch

-Chương trình họp

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (02/04/2021)

-BCTC hợp nhất năm 2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (31/03/2021)

-BCTC riêng năm 2020

Công bố giải trình chênh lệch BCTC năm 2020(31/03/2021)

-Giải trình chênh lệch BCTC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(19/03/2021)

-Thông báo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(12/03/2021)

-Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 (29/01/2021)

-Báo cáo tài chính riêng Q4 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty (29/01/2021)

-Báo cáo quản trị

Báo cáo tài chính quý 4/2020 (29/01/2021)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q4

Công bố thông tin giải trình chênh lệch quý 4/2020 (29/01/2021)

-Giải trình chênh lêch quý 4/2020

Điều chỉnh báo cáo ngày 18/12/2020 về số lượng, tỷ lệ cổ phiếu VFR nắm giữ, trước và sau khi thực hiện giao dịch (21/12/2020)

-Điều chỉnh báo cáo

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên  (18/12/2020)

-Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (18/12/2020)

-Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 (30/10/2020)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 2020

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 (30/10/2020)

-Báo cáo tài chính riêng Q3 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 (28/08/2020)

-Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 (28/08/2020)

-Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 (30/07/2020)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 năm 2020

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 (30/07/2020)

-Báo  cáo tài chính riêng Q2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY(17/07/2020)

-Lựa chơn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (29/06/2020)

-Biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công bố báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (19/06/2020)

-Báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công bố Thư mời, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (19/06/2020)

-Thư mời, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Gia hạn họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu (27/05/2020)

-Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo chốt danh sách để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (25/05/2020)

-Thông báo chốt danh sách để tham dự ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (25/05/2020)

-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ

Nghị quyết, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (25/05/2020)

-Nghị quyết của hội đồng quản trị

Xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 (06/05/2020)

-Xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 (27/04/2020)

-Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (27/04/2020)

-Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2019 (20/04/2020)

-Báo cáo thường niên 2019

Chấp nhận hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 (08/04/2020)

-Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2020

Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (06/04/2020)

-Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (30/03/2020)

-BCTC riêng năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (30/03/2020)

-BCTC hợp nhất năm 2019

Công bố nghị quyết,thông báo tổ chức ĐHCĐ 2020 (18/03/2020)

-Công bố nghị quyết, thông báo để tổ chức ĐHCĐ

Công bố chấp nhận gia hạn BCTC (16/03/2020)

 -Công bố gia hạn BCTC

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 (21/01/2020)

- BCTC hợp nhất Q4.2019

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 (21/01/2020)

- BCTC riêng Q4.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 (29/10/2019)

-BCTC hợp nhất Q3.2019

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 (29/10/2019)

-BCTC riêng Q3.2019

Báo cáo kiểm toán riêng bán niên 2019 (28/09/2019)

BCKT riêng bán niên 2019

Báo cáo kiểm toán hợp nhất bán niên 2019 (28/09/2019)

BCKT hợp nhất bán niên 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 2 2019(30/07/2019)

BCTC riêng Q2.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 2019 (30/07/2019)

-BCTC hợp nhất Q2.2019

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2019 (26/07/2019)

-Báo cáo quản trị bán niên năm 2019

Nghị quyết lựa chọn dv kiểm toán BCTC 2019 (22/07/2019)

-Nghị quyết của HĐBQT công ty

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty (31/05/2019)

-Quyết định miễn nhiệm.

Chính sách chất lượng công ty 2019 (16/05/2019)

-Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng công ty năm 2019 (16/05/2019)

-Mục tiêu chất lượng công ty

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 (26/04/2019)

-BCTC riêng quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 (26/04/2019)

-BCTC hợp nhất quý 1 năm 2019

Công bố BB và NQ ĐHCĐ năm 2019 (23/04/2019)

- Biên bản hợp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên 2018 (20/04/2019)

-Báo cáo thưòng niên 2018

Đơn từ nhiệm của anh Lưu Anh Tuấn (8/04/2019)

-Đơn từ nhiệm

Thư mời, chương trình Đại hội cổ đông 2019 (12/04/2019)

-Thư mời, chương trình ĐHCĐ 2019

Các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông 2019 (12/04/2019)

-Các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ 2019

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018 (1/4/2019)

-Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2018 (1/4/2019)

-Báo cáo kiểm toán riêng năm 2018

Giải trình chênh lệch LNST (1/4/2019)

-Giải trình chênh lệch LNST

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán (25/03/2019)

-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ 2019

-Thông báo ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ

Công bố chốt danh sách cổ đông TC DHDCD 2019 (15/03/2109)

-Thông báo Tổ chức DHDCD 2019

-Nghị quyết Của HĐQT

Công bố chấp nhận gia hạn BCTC 2019 (14/03/2019)

-Công bố chấp nhận gia hạn BCTC 2019

Công bố thông tin giải trình quyết định xử lý thuế(7/03/2019)

- Công bố thông tin giải trình quyết định xử lý thuế

Công bố BCTC riêng, hợp nhất quý 4 năm 2018(30/01/2018)

- Công bố BCTC

Công bố báo cáo THQT năm 2018 (29/01/2018)

- Công bố báo cáo THQT năm 2018

Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (30/10/2018)

- Công bố báo cáo tài chính quý 3

Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC hợp nhất bán niên 2018 (06/09/2018)

- Công bố thông tin giải trình BCTC

Công bố BCTC riêng, hợp nhất (29/08/2018)

- Công bố BCTC

Công bố thông tin bán tàu VF Glory (27/08/2018)

- Công bố thông tin bán tàu VF Glory

Công bố giấy ủy quyền cho người công bố thông tin (20/08/2018)

- Công bố giấy ủy quyền

Công bố báo cáo THQT bán niên 2018  (10/08/2018)

- Công bố báo cáo THQT bán niên năm 2018

Công bố tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Vietfracht HP  (03/08/2018) 

- Công bố tăng vốn điều lệ

Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018  (30/07/2018) 

- Công bố BCTC Quý 2 năm 2018

Công bố toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (27/07/2018) 

- Công bố Điều lệ và Quy chế Công ty

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (20/07/2018) 

- Công bố Nghị quyết  HĐQT

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp (11/07/2018) 

- Công bố Nghị quyết  HĐQT

Công bố Nghị quyết HĐQT và BB họp HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại ICD Tân Cảng Long Bình (10/07/2018) 

- Công bố Nghị quyết và BB họp HĐQT

Công bố Chính sách mục tiêu chất lượng Công ty năm 2018 

- Công bố Chính sách mục tiêu chất lượng Công ty 2018

Công bố thông tin : Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (15/06/2018) 

- Công bố Công văn TTLKCK

Công bố Nghị quyết và Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2017 (12/06/2018) 

- Công bố Nghị quyết và Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 (14/05/2018) 

- Công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (26/04/2018) 

- Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công bố Công văn chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2018 của UBCK nhà nước (23/04/2018) 

- Công bố Công văn chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2018

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 sửa đổi bổ sung (23/04/2018) 

- Công bố BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2018 bổ sung

Công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 (20/04/2018) 

- Công bố BCTC Quý 1 năm 2018

Công bố Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (16/04/2018) 

- Công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018

Công bố Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 sau soát xét và Giải trình "ý kiến kiểm toán loại trừ" (12/04/2018) 

- Công bố giải trình chênh lệch 2017

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực TP. Hồ Chí Minh (09/04/2018) 

- Công bố Quyết định HĐQT

Công bố Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2017 sau soát xét (30/03/2018) 

- Công bố giải trình chênh lệch Báo cáo tài chínhn năm 2017 sau kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính năm 2017 sau soát xét (30/03/2018) 

- Công bố Báo cáo tài chínhn năm 2017 sau kiểm toán

Công bố Quyết định HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực Hải Phòng (29/03/2018) 

- Công bố Quyết định HĐQT

Công bố Quyết định HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực Hà Nội (28/03/2018) 

- Công bố Quyết định HĐQT

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(26/03/2018) 

- Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/03/2018) 

- Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông năm 2018

Công bố Nghị Quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên 2018 (21/03/2018) 

- Công bố Nghị Quyết HĐQT 10/2018/NQ-HĐQT

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (30/01/2018) 

- Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Công bố Báo cáo tài chính quý 4/2017 và Giải trình chênh lệch (29/01/2018) 

- Công bố Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình chênh lệch

Công bố giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho người CBTT (24/01/2018) 

- Công bố giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho người CBTT

Công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (29/12/2017) 

- Công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công bố Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan của người Nội Bộ (28/12/2017) 

- Công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v  bầu ông Đào Nguyên Đặng là thành viên HĐQT  (25/12/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (20/12/2017) 

- Công bố thông báo giao dịch CP của người có liên quan của người nội bộ 

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thay đổi Chủ tịch HĐQT (06/12/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT

Công bố Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Đăng Đạt  và phân công nhiệm vụ đối với ông Đào Quang Tùng(22/11/2017) 

- Công bố quyết định CTHĐQT

Công bố Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đăng Đạt (14/11/2017) 

- Công bố quyết định CTHĐQT

Công bố Báo cáo tài chính quý 3/2017 và Giải trình chênh lệch (30/10/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính quý 3/2017 và giải trình chênh lệch

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất 52 Hòa Mã, Hà Nội (10/10/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (02/10/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT

Công bố kết quả giao dịch CP của người nội bộ của Cty Đại chúng và Người có liên quan của người nội bộ (15/09/2017) 

- Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu

Công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật của SCIC (11/09/2017) 

- Công bố thay đổi người đại diện pháp luật  SCIC 

Công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (31/08/2017) 

- Công bố giao dịch cổ phiếu 

Công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017 sau kiểm toán và Giải trình chênh lệch (29/08/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2017

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán (03/08/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 sửa đổi (31/07/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính quý 2/2017 sửa đổi

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 (29/07/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT v/v thoái vốn tại Cty CP Vận tải Tân cảng Asaco (26/07/2017) 

- Công bố Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT

Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (19/07/2017)

- Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017  (19/07/2017)

Công bố Quyết định của Sở GDCK Hà Nội và Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường UpCom (05/06/2017) 

- Công bố Quyết định của SGDCKHN và thông báo ngày giao dịch đầu tiên VFR 

Công bố thay đổi người Công bố thông tin (30/05/2017) 

- Công bố thay đổi người Công bố thông tin 

Công bố :

- Chính sách chất lượng Công Ty

   - Mục tiêu chất lượng Công Ty năm 2017

- File tải tài liệu

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển sàn giao dịch mã chứng khoán VFR và chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ HNX sang UpCOM (12/05/2017) 

- Thông báo của VSD đối với mã cổ phiếu VFR

Công bố quyết định hủy niêm yết mã chứng khoán VFR của SGDCK Hà Nội (09/05/2017) 

- Công bố QĐ hủy niêm yết VFR

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (03/05/2017) 

- Công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 (27/04/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2016 (20/04/2017) 

- Công bố Báo cáo thường niên 2016

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (18/04/2017) 

- Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán (10/04/2017) 

- Công bố giải trình CV91/VF-HCTH 

Công bố thông tin Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính 2015 (04/04/2017) 

- Công bố giải trình Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính 2015

Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2016 sau soát xét (03/04/2017) 

- Công bố giải trình chênh lệch BCTC năm 2016 sau kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau soát xét và Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét (31/03/2017) 

- Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán 

Công bố công văn số 1045/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (30/03/2017) 

- Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công bố Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty (14/03/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT 

Công bố lại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty (02/03/2017) 

- Công bố Nghị quyết HĐQT 

Công bố thông tin Nghị quyết và quyết định thay đổi nhân sự và người đại diện phần vốn công ty (01/03/2017) 

- Công bố thông tin Thay đổi nhân sự và người đại diện phần vốn công ty

Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty cổ phần Vận tải Tân Cảng Asaco (23/02/2017) 

- Công bố thông tin Thoái vốn tại Cty CP Vận tải Tân cảng Asaco

Công bố thông tin theo yêu cầu của Sở GDCK: Giải trình công bố thông tin chậm (23/02/2017) 

- Công bố thông tin giải trình chậm

Công bố Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (15/02/2017) 

- Công bố miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Công bố Giải trình chênh lệch BCTC cty mẹ quý 4/2016 và BCTC hợp nhất quý 4/2016  

- Công bố Giải trình chênh lệch

Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ( 07/02/2017)

- Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cty CP 

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016 và Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 4/2016 (25/01/2017)

- Công bố BCTC công ty mẹ quý 4/2016 và BCTC hợp nhất quý 4/2016  (25/01/2017)

Công bố - Báo cáo quản trị công ty năm 2016 ( 24/01/2017)

                - Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

                - Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho người Công bố TT

- Tài liệu đính kèm 

Công bố công văn số 332/UBCK-GSĐC v/v Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017( 17/01/2017)

- Công bố công văn số 332/UBCK-GSĐC

Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT( 09/01/2017)

- Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT 

Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị ( 05/01/2017)

- Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (03/01/2017)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng quý 3/2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016  

- Công bố Giải trình chênh lệch

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2016 (28/10/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2016  (28/10/2016)

Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 3/2016 (28/10/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 3/2016  (28/10/2016)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (07/10/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐQT v/v cơ cấu danh mục đầu tư (06/10/2016)

- Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐQT v/v cơ cấu danh mục đầu tư

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng (30/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Công bố thông tin thay đổi nhân sự Giám đốc chi nhánh Hải Phòng (30/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự Giám đốc chi nhánh Hải Phòng

Công bố thông tin thay đổi nhân sự (23/09/2016)

- Công bố thông tin thay đổi nhân sự 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (06/09/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa độ  

- Công bố Giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

- Báo cáo tài chính 

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Đăng tuyển nhân sự của Công ty CPVT thuê tàu

- Đăng tuyển nhân sự

Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016)

- Công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016  (29/07/2016)

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016 (28/07/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016  (28/07/2016)

Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 2/2016 (28/07/2016)

- Công bố Báo cáo tài chính quý hợp nhất công ty quý 2/2016  (28/07/2016)

Công bố biên bản họp Ban Kiểm Soát(18/07/2016)

- Công bố biên bản họp Ban Kiểm Soát (18/07/2016).

Công bố biên bản họp Hội đồng quản trị (05/07/2016)

- Công bố biên bản họp Hội đồng quản trị (05/07/2016).

Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ( 29/06/2016)

- Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công  bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên 2015

- Công bố Báo cáo thường niên 2015.

Công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Công bố thông tin: Giải trình KQKD quý 1/2016 Công ty mẹ bị lỗ

- Công bố thông tin giải trình KQKD quý 1/2016 công ty mẹ bị lỗ .

Công bố thông tin: Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh-liên kết  (25/05/2016)

- Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh liên kết

Công bố thông tin :" Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

   - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Báo cáo tài chính Quý 1-2016 và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2016

- Báo cáo tài chính Quý 1 - 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2016

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (26/04/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Gia hạn thời gian công bố BCTC

- Gia hạn thời gian công bố BCTC

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (31/03/2016)

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán (31/03/2016)

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (01/03/2016)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2015

- Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy 4 - 2015

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn(29/01/2015)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng cuối năm 2015

- Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (08/01/2016)

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

- Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

- Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 - 2015

Công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty Vietfracht

- Công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty Vietfracht

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu

- Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

- Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/09/2015, kèm theo các tài liệu Đại hội

- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/09/2015

Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2015

- Thư mời họp ĐHCĐ bất thường 2015

- Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2015

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2015

Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 - 2015 của Vietfracht

- Công bố Báo cáo tài chính Quý 2 - 2015 của Vietfracht

Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng đầu năm 2015

- Công bố Báo cáo Quản trị Công ty (Vietfracht) 6 tháng đầu năm 2015

Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR) xin công bố Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐQT

- Công bố Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐQT

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (06/07/2015)

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR) xin công bố Giao dịch (bán) cổ phiếu VFR của cổ đông lớn (là TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn NN - SCIC ) của Công ty Vietfracht như sau :

- Trước khi giao dịch có 1.185.000 cổ phiếu VFR, chiếm 7,9% vốn ĐL Cty Vietfracht.

- Đăng ký bán hết (1.185.000) cổ phiếu VFR, từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2015.

- số CP còn lại sau khi bán : 0 cổ phiếu VFR.

- Phương thức bán : Thỏa thuận.

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp  luật về nội dung các thông tin đã công bố

Thông báo tạm dừng đăng ký đấu giá cổ phần Asaco

- Thông báo tạm dừng đăng ký đấu giá cổ phẩn Asaco

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

- Báo cáo về sở hữu của  cổ đông lớn

Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

- Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP in Viễn Đông

- Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá Cổ phần của Vietfracht tại Công ty CP in Viễn Đông

Báo cáo giao dịch CP của SCIC lần 2

- Báo cáo giao dịch CP của SCIC lần 2

Công bố BCTC hợp nhất quý 1 - 2015

- Công bố BCTC hợp nhất quý 1 - 2015

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 - 2015 của công ty mẹ Vietfracht so với cùng kỳ năm trước

- Giải trình lợi nhuận sau thế quý 1 - 2015 của công ty mẹ Vietfracht so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty IBSC

- Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Công ty IBSC

Công bố thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/4/2015

- Công bố thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 22/4/2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP In Viễn Đông

 - Thông báo bán đấu giá Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại Công ty CP In Viễn Đông

- Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP In Viễn Đông

Báo cáo thường niên 2015 và Tài liệu họp ĐHCĐ 2015

Tài liệu họp ĐHCĐ 2015

- Báo cáo thường niên 2015

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC

 Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Thời hạn đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 của công ty Vietfracht

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất  Q4- 2014

Công bố Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

- Công bố Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Vietfracht Quý 4 - 2014 và báo cáo tình hình quản trị Công ty CP vận tải và thuê tàu - Vietfracht

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4- 2014

-  Báo cáo tình hình quản trị công ty CP vận tải thuê tàu - Vietfracht

Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

- Thông báo kết quả tham gia đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

- Thông báo kết quả đăng ký đấu giá Cổ phần Vietfracht tại Công ty CP đầu tư Xây dựng Trung Hưng

 

Thông báo chào bán 2 tàu biển chở hàng khô là: VF Glory (8456 DWT) và Blue Lotus (14187 DWT)

   - Thông báo chào bán 2 tàu biển chở hàng khô là: VF Glory (8456 DWT) và Blue Lotus (14187 DWT)

 

Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

   - Quy chế Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

 

Thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

   - Thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht tại CTCP Đầu tư xây dựng Trung Hưng

 

Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Vietfracht quý 3 - 2014

   - Công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Vietfracht quý 3 - 2014

 

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht 08/10/2014

   -  Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht 07/10/2014

   -  Thông báo Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Vietfracht

Mời cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

   -  Mời cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

   -  Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

 

Điều lệ công ty sửa đổi 2013 và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty

    - Điều lệ Công ty sửa đổi 2013
   - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Vietfracht

       -  Công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy từ năm 2011 đến năm 2013

        -  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

Công bố Kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu VFR của cổ đông nội bộ là ông Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty

         -  Công bố Kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu VFR

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Vietfracht Quý 2 - 2014

         -  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q2- 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu 6 tháng đầu năm 2014

         - Báo cáo quản trị 6 tháng 2014

 

 

Công bố Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán các BCTC của Công ty năm 2014

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2014, Ban Kiểm soát đã xem xét, đánh giá, lựa chọn và Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KIểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) để kiểm toán các BCTC Công ty năm 2014.
 


N
ghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ 2014 - 10/6/2014

               - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
            - Biên bản ĐHĐCĐ 2014
 

 

Tờ trình phê chuẩn bổ nhiêm TGĐ của HĐQT - 3/6/2014

               Tờ trình phê chuẩn TGĐ của HĐQT
 

 

Công bố thông tin thay đổi nhân sự công ty - 2/6/2014

               Công bố thông tin thay đổi nhân sự công ty
 

 

Báo cáo thường niên 2014 - 27/5/2014

                Báo cáo thường niên 2014
 

 

Các văn bản phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014.      

              - Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2014
              - Giấy uỷ quyền dự ĐHCĐ
              - Chương trình ĐHCĐ
              - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013
              - Tờ trình thù lao HĐQT 2014
              - Tờ trình phân ké hoạch tài chính 2014
              - Tờ trình kế hoạch đầu tư 2014
              - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014
              - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
              - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
              - Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT và BKS

          

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014 - 16/5/2014

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/ 2014
 

 

Báo cáo TC công ty mẹ Vietfracht Quý I/2014 - 25/4/2014

                Báo cáo tài chính công ty mẹ QI/ 2014
 

 

Nghị quyết HĐQT Quý I/2014 - 16/4/2014.

                Nghị quyết HĐQT Q1/2014
 

 

Giải trình chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính - 07/4/2014

                Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 

 

Báo cáo TC hợp nhất đã được kiểm toán 2013 - 3/4/2014

                Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2013
 

 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013 - 24/3/2014

                Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013
 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/ 2013
 

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013-13/2/2014

                Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
 

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên 2014 - 13/2/2014

               Thông báo ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2014
 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất QIII/2013 - 15/11/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2013
 


Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II/2013 - 23/9/2013

                Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 


Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 2013 - 3/9/2013

                Báo cáo t/chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
 


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2013 - 21/08/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất QII/ 2013
 


Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 2013 - 21/08/2013

                Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
 


Báo cáo tình hình quản trị CTY CP Vận tải và thuê tàu - 29/7/2013

                Báo cáo tình hình quản trị
 


Báo cáo tài chính Quý II/2013 - 24/07/2013

                Báo cáo tài chính QII/ 2013
 


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2013

                Báo cáo tài chính hợp nhất QI/ 2013
 


Nghị quyết HĐQT số 101/2013/VF-HĐQT ngày 29/3/2013.

                Nghị quyết số 101/2013/VF-HĐQT
 


B
ộ luật Hàng hải Việt Nam.

                  Download Bộ luật Hàng hải Việt Nam
 


N
ghị định 87/CP về Vận tải đa phương thức.

                  Download Nghị định 87/CP về Vận tải đa phương thức
 


Đ
iều lệ công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu (VIETFRACHT - 2009).

                  Điều lệ công ty VIETFRACHT
 


Quy chế quản trị VF theo Điều lệ 2009.

                  Quy chế quản trị VF theo Điều lệ 2009
 


Các thông tin lưu trữ cũ:      

     - Thông tin tái cơ cấu đội tàu

     - Thông tin mua cổ phiếu quỹ

      - Thông tin bán tàu VF02

      - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (5/2013)
 

 


 

         NEWS

         DO A SURVEY

What do you think of our services in terms of time for response to customer's requirements ?
Excellent
Good
Normal
Worse
http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia authentic jordans cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans authentic jordans wholesale jordans wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nba jerseys cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys china cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap authentic jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys from china wholesale nfl football jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap authentic nfl jerseys cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nike nfl jerseys wholesale cheap nhl jerseys from china cheap replica jerseys wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale cheap jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
christian louboutin outlet herve leger outlet wholesale nfl jerseys china cheap christian louboutin cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys china wholesale jerseys from china Moncler Jackets Outlet moncler outlet store cheap jerseys factory cheap mlb jerseys wholesale cheap nfl jerseys wholesale cheap nfl jerseys free shipping tiffany jewelry outlet cheap throwback jerseys cheap jerseys wholesale cheap moncler jackets cheap nfl jerseys from china wholesale jerseys
goose cyber monday north face black friday cheap nfl jerseys authentic jordans black friday sale cheap nba basketball jerseys cheap nhl jerseys cheap wholesale soccer jerseys cheap jerseys china cheap mlb jerseys china cheap nba jerseys moncler outlet usa via tiffany jewelry outlet Moncler Jackets Outlet moncler black friday deals 2015 north face black friday sale moncler outlet cyber monday north face deals 2015 black friday jordan shoes moncler cyber monday cheap authentic mlb jerseys black friday 2015 north face louboutin outlet cheap nfl jerseys cheap karen millen outlet tiffany outlet cheap soccer jerseys wholesale cheap louboutins oakley black friday cheap nfl jerseys wholesale jerseys cheap nfl jerseys

Address: 74 Nguyen Du - Ha Noi - Viet Nam
Tel: (84)-4-38228915 * Fax: (84)-4-39423679 * Email: vfhan@vietfracht.com.vn www.vietfracht.com.vn